Εξετάσεις Προόδου εξαμήνου 2016Β

Εξετάσεις Προόδου εξαμήνου 2016Β

28/11/2016 έως 9/12/2016

 ΟΔΗΓΙΕΣ

Αξιολόγηση Γνώσεων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

 

 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα, περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή/και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Οι εργασίες αυτές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των μαθημάτων εκάστου εξαμήνου. Περισσότερα στο άρθρο 18 (Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων) του «Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ»

 1. Αναφορικά με τις εξετάσεις Προόδου ισχύουν τα εξής:
  1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται εξέταση προόδου ανά μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα  θέματα  που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
  2. Η συμμετοχή  στην  εξέταση  προόδου  είναι  υποχρεωτική  για  όλους  τους καταρτιζόμενους.
  3. Η εξέταση προόδου διαρκεί μέχρι δύο (2) ώρες, ανάλογα το μάθημα. Έπειτα

συνεχίζεται κανονικά το μάθημα και το πρόγραμμα ημέρας του τμήματος.

 1. Οι εκπαιδευτές καλούνται να ορίσουν ημερομηνία και ώρα προόδου του μαθήματος τους, με τη σύμφωνη γνώμη των καταρτιζόμενων και κατόπιν να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ.
 2. Τα θέματα αναγράφονται σε φόρμα που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, την ώρα, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή με την υπογραφή του. Επίσης, αναφέρεται εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση ή οι καθορισμένες μονάδες κάθε θέματος.
 3. Αφού ο  εισηγητής  συμπληρώσει  τα  θέματα  στη φόρμα

πρέπει να την προσκομίσει στη Γραμματεία του ΙΕΚ εγκαίρως  (την προηγούμενη  ημέρα  ή  το  αργότερο  μια  ώρα  πριν  την  εξέταση)  ώστε  να  γίνει η αναπαραγωγή των αντιτύπων. Έπειτα ο εισηγητής παραλαμβάνει τα θέματα σε εσώκλειστο φάκελο τον οποίο ανοίγει όταν ξεκινάει η εξέταση. Στα  μαθήματα που διδάσκονται από 2 ή περισσότερους εκπαιδευτές, τα θέματα βγαίνουν από κοινού.

 1. Οι απαντήσεις  είναι  δυνατόν  να  γράφονται  από  τους  καταρτιζόμενους  στο

φύλλο των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα (σφραγισμένες κόλλες αναφοράς), τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, στις περιπτώσεις  που είναι εφικτό , να διαμορφώνουν κατάλληλα το φύλλο των θεμάτων ώστε οι απαντήσεις να δίνονται πάνω σε αυτό , χωρίς να απαιτούνται ανεξάρτητες κόλλες αναφοράς.

 1. Στις εξετάσεις Προόδου χρέη επιτηρητή εκτελεί ο εισηγητής, ανεξάρτητος επιτηρητής προβλέπεται μόνο στις τελικές εξετάσεις. Ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τυχόν κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά αντιπαραβάλλοντας τα με την κατάσταση των καταρτιζομένων και πιστοποιεί

τους απόντες αναγράφοντας  τα ονοματεπώνυμα τους στην ονομαστική       κατάσταση των εξετάσεων.Στη συνέχεια, προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ, και ενημερώνει για τυχόν απόντες από την εξέταση προόδου (παρ? όλο που φαίνονται και στο απουσιολόγιο).

 1. Καταρτιζόμενοι οι οποίο αποδεδειγμένα δεν δύναται να εξεταστούν γραπτώς, εξετάζονται προφορικά μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Οι εκπαιδευτές ενημερώνονται από το ΙΕΚ για τους προφορικά εξεταζόμενους.
 2. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί αναγράφοντας αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα . Τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, σε κλίμακα από 1 έως 10 και χωρίς δεκαδικά ψηφία ,στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο των απαντήσεων αριθμητικώς  και ολογρά φως  και υπογράφει.

Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό βάζοντας τη μονογραφή του δίπλα στη διαγραφή.

 1. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης προόδου του εργαστηριακού μαθήματος (Β.Π.).
 2. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου (Β.Π.), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.O μέσος όρος αυτός, υπολογίζεται από Γραμματεία του ΙΕΚ.
 3. Ο εισηγητής, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος παραδίδει με σχετική πράξη παράδοσης – παραλαβής, παραδίδει το φάκελο της εξέτασης (εσωκλείοντας τα θέματα, τα βαθμολογημένα πλέον γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση βαθμολογίας) στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
 4. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 5. Βαθμολόγηση με μονάδα (01):
  1. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις προόδου βαθμολογείται με μονάδα. Σε περίπτωση  απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.
  2. Καταρτιζόμενος ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή

διεξαγωγή της εξέτασης ή προβαίνει σε αντιγραφή, βαθμολογείται με μονάδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τον επιτηρητή πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

 

 1. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) και κατά 40% από το βαθμό προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

Καλή Επιτυχία!

Μπορείτε να βρείτε την φόρμα μας εδώ.

You may also like...