Νομοθεσία

Νομοθεσία

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

ν.2009-1992 ΦΕΚ A 18 – Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΦΕΚ B 371-1992 – Κανονισμός Λειτουργίας ΟΕΕΚ

ΦΕΚ 2944 αρ.ΓΠ20082-2012 – Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

ν.4186 ΦΕΚ 193-2013 – Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 3276 – 2013 – Καθορισμός ωριαίας αμοιβής Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης και Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης ΣΔΕ,ΙΕΚ,ΣΕΚ,ΚΔΒΜ

ΦΕΚ 1098 – 2013 KYA 2944 – Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Y.A. – 2014 – ΔΒΜ Αντιστοίχιση Παλαιών με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜΝΓ

ΥΦΑ ΔΒΜ – 2014 – Αντιστοίχιση Παλαιών με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜΝΓ

2014- ΕΟΠΠΕΠ Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Ειδικότητες κ Επαγγελματικά Δικαιώματα IEK

ΦΕΚ 1422 – 2015 Τροποποίηση της ΚΥΑ 2944-2014 Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

ΔΒΜ – 2015 Kατατάξεις Πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

ΥΑ ΦΕΚ 1318-2015 – Λειτουργία των ΕΚ

ν.4386 ΦΕΚ 83-2016 – Ρυθμίσεις για την Ερευνα

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Το Υπουργείο Παιδείας ασκεί την εποπτεία της Τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο καθιερώθηκε με το νόμο 2009/1992.

Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διαμορφώνεται δε και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς και ειδικότερα με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται :

   • Οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.
   • Η τυπική πιστοποίηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
   • Η εναρμόνιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Εκπαιδευτικό Σύστημα.
   • Η υλοποίηση εθνικών ή κοινωνικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», ο οποίος παρέχει τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει τη συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν στη χώρα μας από το 1992.

Τα πρώτα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημιουργήθηκαν το 1992 στην Ελλάδα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ).

Σήμερα, σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α/2013), η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.), με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το Σύστημα Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ και της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση.

Εκτός των ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), διευθύνει Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (όπως είναι οι Σχολές Μαθητείας), αλλά και ΙΕΚ, που ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων τους παρέχονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Επίσης, πραγματοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του Ε.Ο.Τ., το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΚΑΒ, το Υπουργείο Γεωργίας και άλλοι φορείς λειτουργούν Σχολές και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εξειδικευμένους τομείς της αρμοδιότητάς τους.