Έντυπα Πρακτικής Άσκησης


Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει έντυπα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση.

Τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους:

 • Μορφή DOC
  η οποία είναι κατάλληλη για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.
 • Μορφή PDF
  κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα.

Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Πρακτική Άσκηση

 1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Μαθητείας) [DOC|PDF]
 2. Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης (Μαθητείας) [DOC|PDF]
 3. Βεβαίωση Εργοδότη για την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης (Μαθητείας) [DOC|PDF]
 4. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 6 μηνών)
 5. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 8 μηνών)
 6. Αίτηση Διακοπή Πρακτικής Άσκησης [DOC|PDF]
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής Από Πρακτική Άσκηση (Μαθητείας) [DOC|PDF]