Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουνίου, 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022Α

Ανακοινώνονται τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α. Μπορείτε να τα δείτε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν Ανεπαρκή Φοίτηση (Α) σε κάποιο μάθημα δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Αντίθετα...

Τι ισχύει από 1/06/22 στη λειτουργία και στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ των ΙΕΚ όσον αφορά τον COVID 19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΚ Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε...