ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Έντυπα για απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση:

Για Απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα.

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC / PDF]
  2. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC / PDF]
  4. 2 όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας