Καθήκοντα Εκπαιδευτών

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και ορίζουν τα ελάχιστα όρια απαιτούμενης ποσότητάς τους, ώστε να αρχίσει η διασκαλία δεξιοτήτων. Για τα εργαστηριακά και μικτά μαθήματα συντάσσουν φύλλο πληροφοριών, εφόσον δεν έχουν εκδόσει σημειώσεις τους και φύλλο έργου. Αντίγραφα καταθέτουν στην γραμματεία του ΙΕΚ.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

Προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας και πιστοποιούν την προσέλευσή τους με υπογραφή σε σχετικό βιβλίο.

Με την έναρξη της διδασκαλίας

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς αποχρώνια λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των καταρτιζομένων που απουσιάζουν και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνον από το Δ/ντή ή Υποδιευθυτή με σύνταξη σχετικής πράξης στη στήλη των παρατηρήσεων του βιβλίου. Η προσκόμιση του βιβλίου γίνεται από τον εκπαιδευτή κατά την διάρκεια του βιβλίου γίνεται από τον εκπαιδευτή κατά την διάρκεια του διαλείμματος. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία τουλάχιστον τριών τίτλων και εκδίδουν με μέριμνα του ΙΕΚ σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διάρκεια της
διαδικασίας της μάθησης με την προσφορότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος ο εκπαιδευτής οφείλει να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει.Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους.Επίσης δεν επιτρέπουν την είσοδο ατόμων τα οποία δεν έχουν σχέση με την κατάρτιση.. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση. Για τις ενέργειές τους αυτές ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. για τη σύνταξη των σχετικών πράξεων. Ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, για το λόγο τυχούσης διακοπής της διδασκαλίας πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Στις οριζόμενες από τον Κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. προθεσμίες διεξάγουν τις εξετάσεις προόδου και παραδίδουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τα κινητά τηλέφωνα, τόσο των εκπαιδευτών όσο και των καταρτιζομένων, να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. για κάθε μετακίνηση των τμημάτων τους,  εκτός του Ι.Ε.Κ., ακόμη και αν προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Με το πέρας της διδακτικής ώρας

Συμπληρώνουν την ενότητα που δίδαξαν στο βιβλίο ύλης . Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναγράφεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της.Ενημερώνουν τις σχετικές καρτέλες χρήσης αναλωσίμων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και με αίτησή τους ζητούν την προμήθεια υλικών, εάν τα αποθέματα είναι μικρότερα από τα αποθέματα που διατίθενται.

Προς το τέλος του εξαμήνου κατάρτισης

Δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων ενημερώνουν τους καταρτιζόμενους για τον τρόπο
διεξαγωγής της τελικής εξέτασης, του μαθήματος. Συντάσσουν έκθεση πραγματοποίησης της διδασκαλίας μετά το τέλος των μαθημάτων, όπου και αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, τις προτάσεις για βελτίωση του αναλυτικού προγράμματος και κάθε άλλη παρατήρηση, η οποία κατά τη γνώμη τους θα συμβάλει στη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης.

Στις εξετάσεις

Συντάσσουν τα θέματα της τελικής εξέτασης του μαθήματος, πριν από την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα θέτουν υπόψη του Διευθυντή το αργότερο 3 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων προς θεώρηση, τα αναπαράγουν και τα παραδίδουν στους καταρτιζόμενους για διαπραγμάτευση. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων δίνουν μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Επιτηρούν τη διεξαγωγή της εξέτασης επικουρούμενοι και από άλλους εκπαιδευτές, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. μετά από σχετικό αίτημά τους. Αφαιρούν το γραπτό δοκίμιο καταρτιζομένων, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή υποκλέπτουν από σημειώματα ή άλλους καταρτιζόμενους, βαθμολογούν με τη μονάδα και συντάσσουν σχετική πράξη για τα παραπάνω επί του γραπτού. Μετά το πέρας της εξέτασης και εφόσον δεν απομακρυνθεί, συντάσσουν σημείωμα παραπομπής στη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. για επιβολή κυρώσεως. Παραλαμβάνουν τα δοκίμια ή
έργα των καταρτιζομένων, τα αξιολογούν με την αναγραφή επί του γραπτού ή του φύλλου έργου των επί μέρους βαθμολογήσεων και ολογράφως και αριθμητικώς της τελικής και τα παραδίδουν εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο είναι δυνατό να γράφεται επί του φακέλου του γραπτού