Εκπαιδευτές

Προφίλ Εκπαιδευτή των ΙΕΚ

Εκπαιδευτής, Σύμβουλος, Παιδαγωγός,

Ο Εκπαιδευτής/τρια Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί βασικό παράγοντα στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ του Εκπαιδευτή  Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ο οποίος πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαιδευτική επάρκεια τόσο στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων όσο και στην Επαγγελματική  Κατάρτιση.

Ο ορισμός δίνεται στο άρθρο 2, παρ.1 της Υ.Α. του ΦΕΚ 2844/ 23-10-2012  σύμφωνα με το οποίο «Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.» (ΦΕΚ 2844/23-10-2012, 2012).

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης  πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο Γνώσεων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων ώστε να υπηρετεί ικανοποιητικά τον πολυδιάστατο ρόλο του. Ρόλος ο οποίος είναι εκ φύσεως πολυδιάστατος καθώς οφείλει να μεταλλάσσεται και να συνδιαμορφώνεται από τις κυρίαρχες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές τάσεις της κοινωνίας και, φυσικά, από τις εκπαιδευτικές πολιτικές των θεσμών που προσφέρουν τα προγράμματα εκπαίδευσης.

«Η επάρκεια, η διαρκής ανανέωση και η επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα και με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή όπως οριστούν ή αντιστοιχηθούν με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών στα δημόσια ΙΕΚ.» άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ

Τα κυριότερα πεδία δράσης του Εκπαιδευτή Ενηλίκων αποτελούν η διδασκαλία, η συμβουλευτική και η οργάνωση καθώς «ο επιμορφωτής συμβουλεύει, οργανώνει και διοργανώνει εκδηλώσεις διδακτικού τύπου, ενώ οι πράξεις του αφορούν στην παροχή μαθησιακών υποστηρικτικών υπηρεσιών».

Ως εκπαιδευτής που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους είναι απαραίτητο να έχει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο όσον αφορά τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές αρχές οι οποίες διερευνούν τις ιδιαιτερότητες που έχει ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες.

Επιπρόσθετα, ως Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να ανανεώνει και να βελτιώνει τις γενικές και ειδικές γνώσεις του, ακολουθώντας τις εξελίξεις που αφορούν το θεσμό, το πλαίσιο και τα προγράμματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ώστε να μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές τις οποίες ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόζει είναι:

  • Εισήγηση σε μικρά διαστήματα, προετοιμάζοντας ίσως τους εκπαιδευόμενους για το θέμα που θα ασχοληθούν, ενώ προτείνεται και η εμπλουτισμένη εισήγηση.
  • Ερωτήσεις-Απαντήσεις με τις οποίες καλλιεργείται η ενεργητική συμμετοχή και η κριτική ικανότητα.
  • Συζήτηση η οποία με σωστή προετοιμασία δύναται να οδηγεί σε σταδιακή και σε βάθος επεξεργασία του θέματος.
  • Καταιγισμός ιδεών ο οποίος καλλιεργεί την ελεύθερη έκφραση, τη σύνθεση ιδεών, την κατηγοριοποίηση τους και την κριτική σκέψη.
  • Χιονοστιβάδα για ανταλλαγή απόψεων, σύνδεση θεωρίας με πράξη καθώς και το ομαδικό πνεύμα με τη συνεργατική επεξεργασία του θέματος.
  • Εργασία, ομαδική ή ατομική ενώ μπορούν να οργανώνονται και ομάδες εργασίας με σκοπό τη βαθύτερη επεξεργασία του θέματος και παρουσίαση του.
  • Μελέτη περίπτωσης ώστε μελετώντας μια πραγματική ή ρεαλιστική περίπτωση να επιτυγχάνεται η σύνδεση με την πραγματικότητα.
  • Παιχνίδι ρόλων με την οποία καλλιεργούνται δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν μια κατάσταση ?βιώνοντας? την.

Σε αυτό το απαιτητικό διδακτικό έργο του εκπαιδευτή, τα εποπτικά μέσα προσφέρουν σημαντική βοήθεια για καλύτερη επικοινωνία του διδακτικού μηνύματος.

Επιπροσθέτως, προτείνεται και η χρήση των Εργαστήριων όπου μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες πειραμάτων, έρευνας και προσομοίωσης καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, κοινωνικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος.