Τελικές Εξετάσεις εξαμήνου 2016Β

  Tελικές  Εξετάσεις εξαμήνου 2016Β

     06/02/2017 έως 15/02/2017

 Η φόρμα των εξετάσεων

                                                                                                 ΟΔΗΓΙΕΣ

Αξιολόγηση Γνώσεων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

 1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα, περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή/και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Οι εργασίες αυτές δύναται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.  Περισσότερα στο άρθρο 18 (Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων) του «Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ».

 1. Αναφορικά με τις Τελικές Εξετάσεις, ισχύουν τα εξής:
  1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται η τελική εξέταση κάθε μαθήματος, με θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
  2. Η συμμετοχή σε αυτές, είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους που έχουν επαρκή φοίτηση. Οι καταρτιζόμενοι με ανεπαρκή φοίτηση σε κάποια μαθήματα (περισσότερες απουσίες από τις προβλεπόμενες) δεν έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις Τελικές Εξετάσεις για τα μαθήματα αυτά.
  3. Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις, δε θα αναγράφονται στην κατάσταση του φακέλου εξέτασης.
  4. Καταρτιζόμενος ο οποίος απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξέτασής του κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.
  5. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
  6. Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών.
 2. Ο εισηγητής συμπληρώνει τα θέματα στη Φόρμα θεμάτων Τελικής Εξέτασης και τα προσκομίζει τυπωμένα και υπογεγραμμένα την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης του μαθήματος ώστε να γίνεται η αναπαραγωγή των αντιτύπων. Σε περίπτωση κωλύματος, οπωσδήποτε 1 ώρα πριν την ώρα εξέτασης κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης. Η αποστολή θεμάτων με email/fax δεν είναι αποδεκτή. Επίσης, αναφέρει τη διάρκεια εξέτασης και εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση ή τις καθορισμένες μονάδες κάθε θέματος. Στα μαθήματα που διδάσκονται από 2 ή περισσότερους εκπαιδευτές, τα θέματα βγαίνουν από όλους τους εκπαιδευτές.
 3. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να γράφονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα (σφραγισμένες κόλλες αναφοράς), τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης. Παρακαλούνται οι εισηγητές, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, να διαμορφώνουν κατάλληλα το φύλλο των θεμάτων ώστε οι απαντήσεις να δίνονται πάνω σε αυτό, χωρίς να απαιτούνται ανεξάρτητες κόλλες αναφοράς.
 4. Ο εισηγητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τον φάκελο εξέτασης του μαθήματος τη μέρα της εξέτασης και τον παραδίδει στους επιτηρητές.
 5. Στις Τελικές Εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων χρέη επιτηρητών αναλαμβάνουν μη σχετιζόμενοι με το μάθημα εκπαιδευτές, οριζόμενοι από το ΙΕΚ. Στα εργαστηριακά μαθήματα χρέη επιτηρητών αναλαμβάνουν οι εισηγητές. Σε περιπτώσεις που το μάθημα διδασκόταν από έναν εκπαιδευτή, ορίζεται 2ος επιτηρητής.
 6. Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου εξέτασης και την παράδοση του στον εισηγητή μετά το πέρας της εξέτασης.
 7. Οι επιτηρητές, αφού διαγράψουν τυχόν κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφουν στο τέλος των απαντήσεων των θεμάτων, καταμετρούν τα παραδοθέντα γραπτά αντιπαραβάλλοντας τα με την κατάσταση των καταρτιζομένων και πιστοποιούν τους απόντες αναγράφοντας τα ονοματεπώνυμα τους στην ονομαστική κατάσταση των εξετάσεων. Στη συνέχεια, προσέρχονται στη γραμματεία του ΙΕΚ, και παραδίδουν τον φάκελο εξέτασης στον εισηγητή, ο οποίος επιβεβαιώνει την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και κάνει καταμέτρηση των φύλλων απαντήσεων.
 8. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν δύναται να εξεταστούν γραπτώς, εξετάζονται προφορικά μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Οι εκπαιδευτές ενημερώνονται από το ΙΕΚ για τους προφορικά εξεταζόμενους.
 9. Ο εισηγητής βαθμολογεί αναγράφοντας αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, σε κλίμακα από 1 έως 10 και χωρίς δεκαδικά ψηφία με κόκκινο χρώμα, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο των απαντήσεων αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει δίπλα στον βαθμό.

Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό βάζοντας τη μονογραφή του δίπλα στη διαγραφή.

 1. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης του εργαστηριακού μαθήματος (Β.Τ.Ε.).
 2. Ο βαθμός της εξέτασης μεικτού μαθήματος (Β.Τ.Ε.), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους. O μέσος όρος αυτός, υπολογίζεται από το ΙΕΚ.
 3. Ο εισηγητής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος παραδίδει το φάκελο της εξέτασης (εσωκλείοντας τα θέματα, τα βαθμολογημένα πλέον γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση βαθμολογίας) στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
 4. Βαθμολόγηση με μονάδα (01):
  1. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από τελική εξέταση για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο φορέα υποβάλλει αίτηση προς τη Διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά πάντοτε πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.
  2. Καταρτιζόμενος ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης ή προβαίνει σε αντιγράφει, βαθμολογείται με μονάδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τον επιτηρητή πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

 1. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το Βαθμό της Τελικής Εξέτασης (Β.Τ.Ε.) και κατά 40% από το Βαθμό Προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...