Πλαίσιο Σπουδών

Σκοπός των ΙΕΚ είναι η παροχή υπηρεσιών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Οι κύριοι στόχοι των ΙΕΚ είναι οι εξής:

 1. να παρέχουν στους καταρτιζόμενους Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
 2. να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα, σύμφωνα με την επιλεγόμενη ειδικότητα, προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
 3. να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητά τους δεξιότητες
 4. να διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
 5. να εξασφαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.), με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το Σύστημα Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ και της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση.

Σπουδές στα ΙΕΚ

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα συνολικά, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η Πρακτική Άσκηση ή η απαλλαγή από αυτήν πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά τη λήξη του Δ’ Εξαμήνου. Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ Εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Πρόσβαση

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επιπροσθέτως δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Λ., ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β’ Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη
μη-τυπική μη-υποχρεωτική μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εξάμηνα κατάρτισης

Το διδακτικό έτος στα ΙΕΚ ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Περιλαμβάνει, δε, δύο εξάμηνα φοίτησης, το Χειμερινό και το Εαρινό, το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης έκαστο. Οι ώρες κατάρτισης εκάστου εξαμήνου δύνανται να εκτείνονται σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) εβδομάδες. Το Χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης διαρκεί από τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο, ενώ το Εαρινό από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Μαθήματα

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:

 1. Θεωρητικά
  η διδασκαλία τους πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.
 2. Εργαστηριακά
  αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην απόκτηση δεξιοτήτων.
 3. Μικτά
  απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.
  Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις (3) ώρες.

Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών.

Κατά την ολοκλήρωση του εξαμήνου κατάρτισης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της αναλογίας των προβλεπόμενων θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες.

Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:

 1. Εξέταση Προόδου
 2. Τελική εξέταση ή και
 3. Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.

(Άρθρο 18, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Βαθμολόγηση

Η επίδοση των καταρτιζομένων στην Εξέταση Προόδου αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην Τελική Εξέταση αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.
Η Τελική Βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.).
Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.
Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί το Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

(Άρθρο 19, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Πρόοδος καταρτιζόμενου

Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 2. Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6).Σε αυτή την περίπτωση, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου. Εάν η νέα βαθμολογία της επανεξέτασης δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω του πέντε (5), υποχρεούται να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.

Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υστερεί σε παραπάνω από ένα (1) μαθήματα, τότε υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

(Άρθρο 20, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Χαρακτηρισμός Φοίτησης και Απουσίες

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος
Περισσότερα για τις απουσίες στην σελίδα‘Ορια Απουσιών

Αποφοίτηση

Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος, και η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης κάθε εξαμήνου, καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση.

(Άρθρο 22, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)

Η Βεβαίωση (ΒΕΚ) χορηγείται από το ΙΕΚ αποφοίτησης και τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Περισσότερα για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης στη σελίδα Πιστοποίηση