Κανονισμός λειτουργίας – Νομοθεσία

Κανονισμός λειτουργίας

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΦΕΚ.5837 15.12.2021

Νομοθεσία

Μετονομασία των ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ -“Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” (ΦΕΚ 9τΑ’/19-01-2024)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΣΕ Α.Ε.Ι.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων_ ΦΕΚ3938/τ.Β’/26-08-2021

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ν.4763/2020

ν.4386 ΦΕΚ 83-2016 – Ρυθμίσεις για την Ερευνα

ΥΑ ΦΕΚ 1318-2015 – Λειτουργία των ΕΚ

ΔΒΜ – 2015 Kατατάξεις Πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

ΦΕΚ 1422 – 2015 Τροποποίηση της ΚΥΑ 2944-2014 Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

2014- ΕΟΠΠΕΠ Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Ειδικότητες κ Επαγγελματικά Δικαιώματα IEK

ΥΦΑ ΔΒΜ – 2014 – Αντιστοίχιση Παλαιών με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜΝΓ

Y.A. – 2014 – ΔΒΜ Αντιστοίχιση Παλαιών με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜΝΓ

ΦΕΚ 1098 – 2013 KYA 2944 – Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

ΦΕΚ 3276 – 2013 – Καθορισμός ωριαίας αμοιβής Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης και Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης ΣΔΕ,ΙΕΚ,ΣΕΚ,ΚΔΒΜ

ΦΕΚ 2944 αρ.ΓΠ20082-2012 – Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

ΦΕΚ B 371-1992 – Κανονισμός Λειτουργίας ΟΕΕΚ

ν.2009-1992 ΦΕΚ A 18 – Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Το Υπουργείο Παιδείας ασκεί την εποπτεία της Τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο καθιερώθηκε με το νόμο 2009/1992.

Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διαμορφώνεται δε και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς και ειδικότερα με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται :

   • Οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.
   • Η τυπική πιστοποίηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
   • Η εναρμόνιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Εκπαιδευτικό Σύστημα.
   • Η υλοποίηση εθνικών ή κοινωνικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», ο οποίος παρέχει τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει τη συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν στη χώρα μας από το 1992.

Τα πρώτα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημιουργήθηκαν το 1992 στην Ελλάδα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ).

Σήμερα, σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α/2013), η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.), με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το Σύστημα Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ και της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση.

Εκτός των ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), διευθύνει Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (όπως είναι οι Σχολές Μαθητείας), αλλά και ΙΕΚ, που ο καθορισμός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραμμάτων τους παρέχονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Επίσης, πραγματοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του Ε.Ο.Τ., το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΚΑΒ, το Υπουργείο Γεωργίας και άλλοι φορείς λειτουργούν Σχολές και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εξειδικευμένους τομείς της αρμοδιότητάς τους.