Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα απασχόλησης αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, λαμβάνει θέση εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΙΕΚ φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας  της. Τα δημόσια ΙΕΚ δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (B.E.K.). Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται. Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ  (ΦΕΚ 5837/ 15-12-2021 , κεφ.Α, άρθρο 1, παρ.7)   “ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται”. Συνεπώς, η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Σε κάθε περίπτωση, η Πρακτική Άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ τ.Β’3938/26.08.2021: *οι ώρες Πρακτικής Άσκησης ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8), αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, *δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, *απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00-06:00), *απαγορεύεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης την Κυριακή και τις επίσημες αργίες ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διευκρινίζεται ότι καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση πριν την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας, ήτοι κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονταν κατά την έναρξή της. Σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης της πρακτικής μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας (160259/Κ5/15-12-2021/Β ́/5837), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης.

Προσοχή :

Εκτυπώνετε όλα τα έντυπα ανάλογα την περίπτωση (Έναρξη-Διακοπή-Ολοκλήρωση) της Πρακτικής Άσκησης. Τα προσκομίζετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στη γραμματεία του ΙΕΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Διαφορετικά η έναρξη της πρακτικής θα γίνει το επόμενο 15ήμερο.

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ”

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος. Δείτε τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής και τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Ασφάλιση Πρακτικά Ασκούμενων

Με την υπ’ αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938, άρθρο 3 παρ.2) επισημαίνουμε ότι «…για την ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος σε όσες πρακτικές ξεκινούν από τις 26-08-2021.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης – Αλλαγή Εργοδότη

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος οφείλει να προσκομίσει στο ΙΕΚ εποπτείας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν διαπιστωθεί ότι ο ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση. Δείτε το έντυπο Αίτηση Διακοπής Πρακτικής Άσκησης [DOC | PDF ]

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο/εκπαιδευτή της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος καταθέτει στο ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

Απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση

Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΙΕΚ φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ. Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Υπεύθυνη Δήλωση (για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας τουλάχιστον 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης ).
  2. Βεβαίωση εργοδότη η οποία να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
  3. Βεβαίωση ενσήμων Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
  4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά)
  5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).