Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (B.E.K.)

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα απασχόλησης αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας.

Το πέμπτο (Ε’) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014). Η Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια του τρίτου ή του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης μπορεί να είναι μόνο εξάωρη.Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων (άρθρο 42, παρ. 2β του ν. 4386/2016).

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα κατάρτισης μπορούν να πραγματοποιούν την Πρακτική τους  Άσκηση μόνο με εξάωρη απασχόληση.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΙΕΚ φοίτησης. Δύναται να πραγματοποιείται και σε απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον διασφαλίζονται τεκμηριωμένα οι όροι παρακολούθησης και εποπτείας  της. Τα δημόσια ΙΕΚ δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διασφάλιση των όρων παρακολούθησης και εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης.

Ασφάλιση Πρακτικά Ασκούμενων

Με την υπ’ αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938, άρθρο 3 παρ.2) επισημαίνουμε ότι «…για την ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.»
Κατά συνέπεια, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος σε όσες πρακτικές ξεκινούν από τις 26-08-2021.

Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την
πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα

Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται σε 5 ημέρες εβδομαδιαίως, για έξι (6) ή οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των ΙΕΚ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας τους την επιχείρηση που τους απασχολεί, καθώς και το ΙΕΚ από το οποίο εποπτεύονται.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης – Αλλαγή Εργοδότη

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ εποπτείας. Επίσης, ο ασκούμενος δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος.

Σε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος επίσης οφείλει να προσκομίσει στο ΙΕΚ εποπτείας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.

Δείτε το έντυπο Αίτηση Διακοπής Πρακτικής Άσκησης [DOC | PDF ]

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο/εκπαιδευτή της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος καταθέτει στο ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

Απαλλαγή ή Προσμέτρηση Ημερομισθίων για Πρακτική Άσκηση

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα,με ένσημα, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε συναφή με την ειδικότητα τους αντικείμενα, έχουν το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση
  (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
 2. Βεβαίωση εργοδότη
  η οποία να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
 3. Βεβαίωση ενσήμων Ι.Κ.Α.
  που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
 4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά)
 5. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη).
  Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

Διαδικασία και Έντυπα της Πρακτικής Άσκησης