Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

Διαδικασία για την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Βήμα 1ο: Εκτυπώνετε όλα τα παρακάτω που αφορούν την Πρακτική Άσκηση

 1. Έντυπα
  • Έντυπο 1: Αίτηση Σπουδαστή [ DOC |  PDF ]
  • Έντυπο 2: Βεβαίωση Εργοδότη [ DOC |  PDF]
  • Έντυπο 3: Βεβαίωση Παρουσίας [ DOC |  PDF]
   (συμπληρώνεται από τον εργοδότη αφού ολοκληρωθεί η 6/8μηνη Πρακτική Άσκηση)
 2. Βιβλίο Πρακτικής
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 6 μηνών)
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 8 μηνών)Σημείωση: Εκτυπώνετε μόνο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που αντιστοιχεί στους μήνες της Πρακτικής σας Άσκησης.
   Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 960 ώρες και ξεκινά κάθε 1η ή 15η του μήνα. Οι 960 ώρες αντιστοιχούν σε 6 μήνες πρακτικής με 8 ώρες την ημέρα ή 8 μήνες πρακτικής με 6 ώρες την ημέρα.

Βήμα 2ο: Προσκομίζετε τη Bεβαίωση Εργοδότη (έντυπο 2) στον εργοδότη σας ώστε να την συμπληρώσει

Δείτε κάποια χρήσιμα έγγραφα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ τα οποία αφορούν κυρίως τον εργοδότη

Βήμα 3ο: Προσκομίζετε στο ΙΕΚ τoν φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Έντυπα 1 & 2 συμπληρωμένα
 2. Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας σας
 3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ το οποίο αναγράφει και ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται πρέπει να προσκομίσετε τα ανάλογα αποδεικτικά

Βήμα 4ο: Έγκριση έναρξης της Πρακτική σας Άσκησης

 1. Παραλαμβάνετε την Απόφαση Έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης από το ΙΕΚ
 2. Προσκομίζετε στον εργοδότη σας την Απόφαση Έναρξης της Π.Α. σας μαζί με το Βιβλίο Π.Ά.

Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Ολοκλήρωση την Πρακτικής Άσκησης

Όταν ολοκληρώσετε την Πρακτική Άσκηση σας, προσκομίζετε στο ΙΕΚ τα παρακάτω έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμένα από τον εργοδότη σας:

 1. Βεβαίωση Παρουσίας (έντυπο 3)
 2. το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης σας