ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΛΗ

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 960 ώρες και ξεκινά κάθε 1η ή 15η του μήνα. Είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Η πρακτική άσκηση ή η απαλλαγή από αυτήν πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά τη λήξη του Δ’ εξαμήνου. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Το ωράριο της πρακτικής είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα , όχι βράδια 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες ανά εβδομάδα.

Τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους:

 • Μορφή DOC
  η οποία είναι κατάλληλη για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.
 • Μορφή PDF
  κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα.

Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Εκτυπώνετε όλα τα παρακάτω έντυπα ανάλογα την περίπτωση (Έναρξη-Διακοπή-Ολοκλήρωση) της Πρακτικής Άσκησης.

Έντυπα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC]
 2. φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [PDF]
 4. Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε τρία αντίτυπα πρωτότυπα συμπληρωμένα [DOC]
 6. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC]

Έντυπα για διακοπή της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC|PDF]
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF]

Έντυπα για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF]
 2. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένο και σφραγισμένο
 3. 2 όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας