ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΛΗ

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 960 ώρες και ξεκινά κάθε 1η ή 15η του μήνα. Είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Η πρακτική άσκηση ή η απαλλαγή από αυτήν πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά τη λήξη του Δ’ εξαμήνου. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Το ωράριο της πρακτικής είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα , όχι βράδια 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες ανά εβδομάδα.

Τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους:

 • Μορφή DOC
  η οποία είναι κατάλληλη για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.
 • Μορφή PDF
  κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα.

Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Προσοχή :

Εκτυπώνετε όλα τα παρακάτω έντυπα ανάλογα την περίπτωση (Έναρξη-Διακοπή-Ολοκλήρωση) της Πρακτικής Άσκησης. Τα προσκομίζετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στη γραμματεία του ΙΕΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Διαφορετικά η έναρξη της πρακτικής θα γίνει το επόμενο 15ήμερο.

Έντυπα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC, PDF]
 2. φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC, PDF]
 4. Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. (Μπορείτε να τα αντλήσετε και ηλεκτρονικά από εδώ:βεβαίωση απογραφής e-ΕΦΚΑ με κωδικούς taxisnet)
 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε τρία αντίτυπα πρωτότυπα συμπληρωμένα [DOC, PDF]
 6. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC, PDF]

Έντυπα για διακοπή της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC|PDF]
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF]

Έντυπα για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF]
 2. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένο και σφραγισμένο
 3. 2 όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας