Αιτήσεις Εκπαιδευτών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εργασθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα ΙΕΚ μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο κάθε ΙΕΚ για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο ΙΕΚ πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

«Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΙΕΚ προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι προκηρύξεις, με χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος, αναφέρουν : τη διάρκεια κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τα μαθήματα ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικά – εργαστηριακά – μικτά) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τους δικαιούχους

συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.» (άρθρο  8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) ανακοινώνονται το σύνολο των νέων ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο εκάστοτε εξάμηνο κατάρτισης σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Καθώς τα κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δ.ΙΕΚ και στις Δ.ΣΕΚ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται συνήθως πριν την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου αλλά αφορά το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης στον ιστότοπο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαδικασία Αίτησης

Η υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου, για την επιλογή τους στα ΔΙΕΚ, κατατίθεται  ηλεκτρονικά στο

Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στο ΙΕΚ προτίμησης τους (το οποίο έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση) το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους.

Πίνακες Εκπαιδευτών

Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συστήνονται 2 αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων. Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή και οι πίνακες διακρίνονται σε :

  • Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων και
  • Μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Βάση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραπάνω προκήρυξη συστήνεται ο πίνακας εκπαιδευτών για το εκάστοτε ΙΕΚ για την εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων προσλαμβάνεται, μια φορά για κάθε εξάμηνο κατάρτισης, προσωπικό με ωριαία αντιμισθία εξαμηνιαίας σύμβασης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται και επικυρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου και ισχύουν και για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

«Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα, σε σχέση με το αντίστοιχο μάθημα: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με το ΙΕΚ όπως και κοινωνικά κριτήρια.» (άρθρο  8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε όλες τις δομές Δια Βίου Μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τότε ως ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.

Δικαιολογητικά και Μοριοδότηση

Στην εκάστοτε Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΙΕΚ που ανακοινώνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το ποιοι έχουν Δικαίωμα υποβολής αίτησης, τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται, την Μοριοδότηση και λοιπές λεπτομέρειες.

Αναλυτικά:

  • Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εκπαιδευτών [PDF ]
  • Πρόσκληση Eκπαιδευτών ΙΕΚ 2016Β-2017Α [PDF ]
  • Συχνές Eρωτήσεις (FAQ) [PDF ]