Αιτήσεις Εκπαιδευτών – ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών ΣΑΕΚ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εργασθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στις ΣΑΕΚ μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο κάθε ΣΑΕΚ για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη συγκεκριμένη ΣΑΕΚ πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

«Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΑΕΚ προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι προκηρύξεις, με χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος, αναφέρουν : τη διάρκεια κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τα μαθήματα ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικά – εργαστηριακά – μικτά) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τους δικαιούχους

συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.» (άρθρο  8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΣΑΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) ανακοινώνονται το σύνολο των νέων ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο εκάστοτε εξάμηνο κατάρτισης σε όλες τις Δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Καθώς τα κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στις  ΣΑΕΚ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται συνήθως πριν την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου αλλά αφορά το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης στον ιστότοπο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Διαδικασία Αίτησης

Η υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου, για την επιλογή τους στα ΔΙΕΚ, κατατίθεται  ηλεκτρονικά στο μητρώο εκπαιδευτών ΣΑΕΚ

Μητρώο εκπαιδευτών ΣΑΕΚ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης του μητρώου εκπαιδευτών ΣΑΕΚ εδώ. Στον κανονισμό αναφέρονται λεπτομερώς οι οδηγίες ένταξης, μοριοδότησης, επιλογής από το μητρώο.