Σημαντική ανακοίνωση για όλους τους πρακτικά ασκούμενους

  1. Όσοι καταρτιζόμενοι είχαν ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, η οποία διεκόπη λόγω της πανδημίας COVID-19, για να μπορούν να συνεχίσουν την Πρακτική τους Άσκηση, υποχρεούνται να προσέλθουν στη γραμματεία του ΙΕΚ για να παραλάβουν σχετικό έγγραφο για τη συνέχιση της.
  2. Όσοι  καταρτιζόμενοι επιθυμούν να αλλάξουν εργοδότη ή να τη μετατρέψουν  από 6ωρη σε 8ωρη πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ : ι) Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ιι) Βεβαίωση λήξης πρακτικής του εργοδότη με  τις πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής άσκησης, για να καταχωρηθούν οι ώρες που έχουν γίνει και ιιι) Νέα βεβαίωση εργοδότη,  για να εκδοθεί  καινούργια Απόφαση Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης (Τα έντυπα  ii & iii, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...