Διαδικασία Εγγραφής

Δικαιολογητικά – χρόνος κατάθεσης – Επιλογή σπουδαστών

Αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα μία αίτηση συμμετοχής, στην οποία αναγράφουν τα ονομαστικά στοιχεία τους, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση κατοικίας τους, και δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ που τους ενδιαφέρουν.

Για τον χρόνο και τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση πρόσκληση από τη ΓΓΔΒΜΝΓ για κατάθεση αιτήσεων

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ οι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα – τμήμα – ΙΕΚ. Όσοι υποψήφιοι αποκτούν δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ συμπληρωματικοί νέοι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα και τμήμα – ΙΕΚ με τους νέους επιτυχόντες (επιλαχόντες, βελτιώσεις). Οι νέοι επιτυχόντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τον φάκελο με τα δηλωθέντα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.

Ανανέωση Εγγραφής

Όσοι καταρτίζονται ήδη σε κάποια ειδικότητα σε Δημόσιο ΙΕΚ και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού, καταθέτουν στο ΙΕΚ φοίτησής τους τη σχετική αίτηση για την εγγραφή τους στο νέο εξάμηνο.

Μοριοδότηση

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα (άρθρο 12, παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ):

 1.  Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την 20βάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε 20βάθμια κλίμακα.
 2. Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:
  1. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.
  2. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
  3. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.
  4. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.
 3. εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησής του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:
  1. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια
  2. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια
  3. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια
  4. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια
 4. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.
 5. Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.
 6. Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.
 7. Ειδικά οι Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των ΔΔΒΜ και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6-2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αποτελούν τα ακόλουθα (άρθρο 12, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ):

 1. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ (υποχρεωτικό)
 2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (Απολυτήριο ή Πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του ΙΕΚ για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. (υποχρεωτικό)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. (υποχρεωτικό)
 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (iii), απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο (ii), απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.