Όρια Απουσιών

Ενημέρωση και Διευκρινίσεις σχετικά με τα Όρια των Απουσιών

 • Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται ανά μάθημα. Όσον αφορά τον αριθμό απουσιών αναφέρεται:
  «2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.»
  Άρθρο 21, Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 
 • Το ανώτατο όριο των ωριαίων απουσιών υπολογίζεται ανά μάθημα. Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος επί τις εβδομάδες του εξαμήνου που είναι 15 επί 15%, έτσι βγαίνει ο τύπος εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος * 15 * 15% (1).
 • Όταν το μάθημα είναι μικτό, εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος υπολογίζονται αθροίζοντας τις εβδομαδιαίες ώρες του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους.
 • Οι αναπληρώσεις θεωρούνται ώρες κατάρτισης, οι οποίες αθροίζονται στις συνολικές ώρες κατάρτισης του εξαμήνου και οι απουσίες μετράνε κανονικά.
 • Οι ώρες τον αναπληρώσεων δεν αθροίζονται στις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος στον τύπο (1).
  Οι αναπληρώσεις γίνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι συνολικές ώρες κατάρτισης του μαθήματος για το εξάμηνο, οπότε έχουν ήδη υπολογιστεί ήδη στον παραπάνω τύπο.
 • «3. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων».
 • «4. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών».
  Άρθρο 10, Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Εβδομαδιαίες
ώρες Μαθήματος
Συνολικές ώρες
Εξαμήνου
Ανώτατο Όριο
Απουσιών
1 15 2
2 30 5
3 45 7
4 60 9
5 75 11
6 90 14
7 105 16
8 120 18
9 135 20
10 150 23
11 165 25
12 180 27
13 195 29
14 210 32
15 225 34
16 240 36
17 255 38
18 270 41

Σημειώσεις:

1. Τύπος υπολογισμού: εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος * 15 * ποσοστό ορίου απουσιών
2. Εβδομάδες κατάρτισης εξαμήνου: 15
3. Ποσοστό ορίου απουσιών: 15%

Δείτε τα ανώτατα όρια απουσιών ανά μάθημα
για το εξάμηνο κατάρτισης 2016Α καθώς και ανά ειδικότητα στα Ωρολόγια Προγράμματα ειδικοτήτων Εαρινού εξαμήνου 2016Α