Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει έντυπα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση.

Τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους:

 • Μορφή DOC
  η οποία είναι κατάλληλη για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.
 • Μορφή PDF
  κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα.

Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Πρακτική Άσκηση:

Έντυπα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης:

 1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Μαθητείας) [DOC|PDF]
 2. Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης (Μαθητείας) [DOC|PDF]
 3. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 6 μηνών)
 4. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (για Π.Α. 8 μηνών)
 5. ΕΝΤΥΠΟ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ΄αρ Κ5/97484 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄3938/2021)  ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ. προκειμένου να πραγματοποιήσει  πρακτική άσκηση υπογράφει ειδική σύμβαση  πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη , η οποία θεωρείται απο το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

 

Έντυπα για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης :

 1. Βεβαίωση Εργοδότη για την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης(Μαθητείας)[DOC|PDF]

Έντυπα για διακοπή της Πρακτικής Άσκησης :

 1. Αίτηση Διακοπή Πρακτικής Άσκησης [DOC|PDF]
 2. Βεβαίωση εργοδότη για Διακοπή Πρακτικής Άσκησης [DOC | PDF]

Έντυπα για απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση:

 1. Αίτηση Απαλλαγής Πρακτικής Άσκησης [DOC|PDF]