Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 960 ώρες και ξεκινά κάθε 1η ή 15η του μήνα. Είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Η πρακτική άσκηση ή η απαλλαγή από αυτήν πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά τη λήξη του Δ’ εξαμήνου. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Το ωράριο της πρακτικής είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα , όχι βράδια 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες ανά εβδομάδα.

Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο 2022 και μετά.

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πρακτικής, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιδοτούμενης Πρακτικής, ο καταρτιζόμενος δε θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Οι ωφελούμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata και θα εγγραφούν ως χρήστες «Εγγραφή ως νέος χρήστης» θα εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ καθώς και τον κωδικό που επιθυμούν.
Το σύστημα τους αποστέλλει μήνυμα στη διεύθυνση email με σύνδεσμο τον οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του email ενεργοποίησης από το σύνδεσμο «Θέλετε να σας ξανά στείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία αλλαγής κωδικού από το σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;».
Στην αρχική σελίδα ο ωφελούμενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και συγκεκριμένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη συμπλήρωση (προσωρινά αποθηκευμένο) ή αν μπορεί να δημιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα μπορεί να οδηγηθεί στη σελίδα συμπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουμπί «Νέο Δελτίο»).
Στη σελίδα συμπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ωφελούμενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και για όλα τα ερωτήματα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κουμπιά για:
– Προσωρινή αποθήκευση: με αυτό το κουμπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο ωφελούμενος μπορεί να συνεχίσει τη συμπλήρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.
– Υποβολή: με αυτό το κουμπί ο ωφελούμενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ (το δελτίο δεν στέλνεται ακόμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σημείο το σύστημα εκτελεί όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενημερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, κτλ)
– Εκτύπωση: εμφανίζεται το δελτίο σε μορφή pdf, προκειμένου ο ωφελούμενος να το κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί.
Σημειώνεται ότι δελτίο εξόδου μπορεί να συμπληρωθεί μόνο αν έχει προηγούμενα υποβληθεί δελτίο εισόδου Υπόδειγμα Απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ”

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Δείτε και τον ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Τα έντυπα διατίθενται σε δύο τύπους:

 • Μορφή DOC
  η οποία είναι κατάλληλη για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.
 • Μορφή PDF
  κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα.

Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Προσοχή :

Εκτυπώνετε όλα τα παρακάτω έντυπα ανάλογα την περίπτωση (Έναρξη-Διακοπή-Ολοκλήρωση) της Πρακτικής Άσκησης. Τα προσκομίζετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στη γραμματεία του ΙΕΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Διαφορετικά η έναρξη της πρακτικής θα γίνει το επόμενο 15ήμερο.

Έντυπα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC/PDF]
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC|PDF]
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ  (Μπορείτε να τα αντλήσετε και ηλεκτρονικά από εδώ:βεβαίωση απογραφής e-ΕΦΚΑ με κωδικούς taxisnet)
 5. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ-ΝΗΣ [DOC|PDF]
 6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ/ΟΨΕΩΣ (ΣΗΜ.:Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό)
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε τρία αντίτυπα πρωτότυπα συμπληρωμένα [DOC|PDF]
 8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης” ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ
 9. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC|PDF]
 10. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ [ΕΔΩ] (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μετά την έκδοση απόφασης Πρακτικής από την ΣΑΕΚ)

Έντυπα για διακοπή της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [DOC|PDF]
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF]
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης/Διακοπή” ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

Έντυπα για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης :

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ [DOC | PDF ]
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “Ε3.5 ΛΗΞΗΣ : Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης/ΛΗΞΗΣ”
 3. BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένο και σφραγισμένο 
 4. 2 ΟΜΟΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 5. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ [ΕΔΩ] (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μετά την προσκόμιση των εγγράφων ολοκλήρωσης στην ΣΑΕΚ)