Οδηγοί Σπουδών

Προγράμματα Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ

«Τα προγράμματα σπουδών της Αρχικής Κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών, ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέα ή ειδικότητα. Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφές επαγγελματικό προφίλ και μαθησιακά αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα και ειδικότητα, πιστωτικές μονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης υποψηφίων. Επίσης, περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας,

διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, τα προσόντα των εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας, τον εξοπλισμό, όπως και τα μέσα διδασκαλίας.

Τα προγράμματα σπουδών, ανά ειδικότητα, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρμογή τους από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»

Οδηγοί Σπουδών

Η διαδικασία έκδοσης ανανεωμένων Οδηγών Σπουδών για τις νέες ειδικότητες είναι σε εξέλιξη. Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται οι Οδηγοί Σπουδών των παλαιών ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τις νέες ειδικότητες οι οποίες λειτούργησαν τα τελευταία έτη στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.

Στο σημείο αυτό θα παρατίθενται οι ειδικότητες οι οποίες λειτούργησαν τα τελευταία έτη στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, οργανωμένες όπως στη σελίδα Τομείς-Ειδικότητες,  με σύνδεσμο προς τον οδηγό σπουδών τους.

Οι Οδηγοί Σπουδών περιέχουν πληροφορίες για τα μαθήματα της ειδικότητας, το περιεχόμενο διδασκαλίας, τις ώρες μαθημάτων κ.α. Οι ώρες μαθημάτων που αναφέρονται αφορούν τις παλαιές ειδικότητες και δεν ισχύουν πλέον. Οι ώρες μαθημάτων για τις νέες ειδικότητες αναφέρονται στο ηλεκτρονικό έντυπο:

Ώρες Μαθημάτων Νέων Ειδικοτήτων ΙΕΚ Φόρμα Οδηγού Ειδικοτήτων
Μπορείτε να αναζητήσετε τον Οδηγό Σπουδών κάθε Ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. στον
Οδηγός Ειδικοτήτων