Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστή/στριας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός καθαριστή/στριας  για το 1ο Δ.Ι.ΕΚ.  Ηρακλείου  με σύμβαση μίσθωσης έργου και διάρκειας έως  30-06-2019.

Αιτήσεις κατατίθενται από Τετάρτη 31 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και ώρες 15:00 ? 18:00, στη Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ.

Η πρόσληψη θα γίνει βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ για συμβάσεις μίσθωσης έργου (ανεργία-πολύτεκνοι-τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, γονείς-τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας, ανήλικα τέκνα, εμπειρία σε θέση καθαριστή/στριας).

Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκδοσης τελευταίου διμήνου  για την απόδειξη της πολυτεκνίας, για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πατρικής οικογένειας έκδοσης τελευταίου διμήνου για την απόδειξη τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε)
  5. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκδοσης τελευταίου διμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμο του άλλου γονέα ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας
  6. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης ή ένσημα ΙΚΑ που να φαίνεται ο κωδικός ειδικότητας σαν καθαρίστρια.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Για την απόδειξη της ειδικότητας μπορείτε να προσκομίσετε τα ένσημα από τον ασφαλιστικό φορέα που να φαίνεται ο κωδικός ειδικότητας ως καθαριστή-ας.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για ποινικά αδικήματα.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή.

Το άτομο που θα επιλεγεί για την προβλεπόμενη θέση θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στη Σχολική Επιτροπή ψυχιατρική γνωμάτευση και πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...