ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών ορίζεται από 19/08/2019 έως 27/08/2019. Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 Για τις ημέρες Δευτέρα 26/08/2019 και Τρίτη 27/08/2019 το...