ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα 07/11/2020- 30/11/2020 όλες οι Πρακτικές Ασκήσεις λόγω Covid-19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899). Παρακαλείστε όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι να ενημερώσετε τους φορείς-εργοδότες...